HISTORIA A SÚCASNOST

 

 

Na začiatku v roku 1999 bola myšlienka Martina S. Lohnicky, ktora vznikla na ceste medzi Viedňou a Prahou, založiť sekciu na podporu kultúry komunikačnej agentúry FSBT. Tak na prelome milénia vznikla značka CON.FRONT.ART pre sponzoring umenia v strednej Europe. Tento projekt založený s partnerom Tomášom Maňáskom, sa od začiatku sústredil na hranice prekračujúci kultúrny dialog.

Krátky prehľad obsahuje sekcie najstarších referencií.

 

NOVÝ DIALOG

O niečo neskôr iniciované Martinom S. Lohnicky vzniklo umelecké občianské združenie CON.FRONT.ART s ôsmymi sekciami. Toto združenie za účasťi Sěpána Málka, Martina Mařáka a Jany Vincenc... v rokoch 2006-2011 podporilo celu radu súčasných stredoeuropských umelcov a zorganizovalo cez 300 kultúrnych projektov. Počas piatich rokov boli vedene galerie a výstavy, podporovane koncerty, festivaly, sympozia a seminare. Zo sekcie združenia Klub Konkretistov Východných Čiech vznikol nový národný Klub Konkretistov - KK3.

Prehľad ziskate v kapitole References.

 

NEZÁVISLÝ DIALOG


O niečo neskôr v roku 2016 Martin S. Lohnicky opäť žijúci vo Viedni, tentokrát motivovany Inštitutom pre kultúrne koncepty (Institut für Kulturkonzepte) a ovplyvnený úžasným priateľstvom s Martinom Leitner opäť inicioval založenie Združenia na podporu súčasných umeleckých foriem CON.FRONT.ART. Toto združenie si dalo za cieľ podpory umenia a kultúry v medzinárodnom kontexte s ťažiskom na interkultúrny dialog v europskom priestore zo socialnym a kooperativnym aspektom.

Konkrétne aktuálne projekty najdete v kapitole Events.


NEOBMEDZENÝ DIALOG

 

 

OBLASTI PÔSOBENIA


Nova fáza začala začiatkom roku 2017 vo Viedni znovu založením Združenia na podporu súčasných umeleckých foriem CON.FRONT.ART prostredníctvom Martina Leitner a Martina S. Lohnicky. Toto združenie rozvíja spoločne umelecké projekty, podporuje mobilitu a spoluprácu so susednými krajinami a vývoj umeleckých foriem so zameraním na výtvarné umenie. Prostredníctvom prínosu rozdielných hodnotových skúseností zakladateľov sa vyvinuli štyri piliere, ktoré nesú toto združenie:

1. CONTEMPORARY

Umenie súčasnosti je umelecká forma s nárokom na globálnu súčasnosť bez hranic a bez noriem. V tomto duchu majú byť spracované kultúrne a politické otázky, ktorých priorita je projekty realizovať a nie len diela vystavovať. V oblasti súčasného umenia chceme ako zakladatelia združenia byť prínosom nie len svojím dielom, ale chceme tiež ponúknuť umelcom z Rakúska a zo všetkých susedných krajin platformu, ktorá umožní vlastne diela prezentovať verejnosti a povedie k diskurzu.

2. TRANSBORDER

Umenie je vyjadrením každej jednotlivej kultúry. Prave s našimi susednými krajinami, vzhľadom ku spoločnej historii je možne intenzívne rozvíjať kultúrny konsens. Preto chceme nadviazať so združeniami a umelcami so susedných krajin interkultúrny dialog, ktorý povedie k posilneniu kultúrnych koreňov. Zároveň chceme iniciovať k spoluprácií a obojstrannej inšpiracií prostrednictvom prenosu narodných specifik a k výmene umeleckých a kultúrnych technik na bázi otvoreného partnerstva.

3. INTEGRATIONAL

Umenie je zároveň vyjadrenie kultúry ako aj forma rozširovania kultúrnych znalostí. Každa kultúra ma svoj jedinečný umelecký spôsob vyjadrenia a kultúrne praktiky. Práve v oblasti integracie je dôležita kultúrna výmena, ktorá vedie k porozumeniu a tolerancií oproti odlišným kultúram a zvykom. Naše ťažisko je tu v oblasti spolupráce s ľudmi na úteku z tretích krajín.

4. ROLLING ART

Umenie a kultúra sú neodmysliteľnou súčasťou rozsiahlého vzdelávania, ktora umožňuje každému jednotlivcovi sa naplno rozvíjať. Kultúrne vzdelanie je ľudské právo a ma byť voľne dostupné aj ľudom so zdravotným postihnutím. Našou snahou je umožniť vozičkárom bezbarierový prístup ku kultúre a umeniu, prostredníctvom kultúrnych projektov a výtvarných workshopov.

 

POSLANIE - SPOLUPRACA


Ako verejno prospešne neziskové združenie sprostredkovavame a pôsobime v oblasti umenia a kultúry v medzinárodnom kontexte. Venujeme sa súčasným umeleckým formám s koncentraciou na vizuálne umenie. V objektive našho umeleckého a kultúrneho zamerania su predovšetkým susedné krajiny. Podporujeme názorovú rozmanitosť so zameraním na integraciu na základe kultúrnej výmeny. Staviame kultúrne mosty a podporujeme prepojenie vozičkárov a pacientov so vzácnymi chorobami so zameranim na pacientov s postihnutim ALS. Podporujeme kultúrnu rozmanitosť a integraciu utečencov z tretich krajin na zaklade kultúrnej výmeny a sprostredkovania hodnôt.

Vzhľadom k našemu sídlu v srdci Europy sme ako hlavny jazyk zvolili nemčinu. Nadpisy formulujeme v angličtine, ale predovšetkým sa snažime hovoriť obrazmi. Prirodzene radi komunikujeme aj vo vätšine slovanských jazykoch. Hľadame partnerstva s umelcami, združeniami a inštituciami v susedných krajinách na spoločnu realizáciu kultúrnych a umeleckých projektov. V centre naších zaujmov je výmena kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávacích projektov, produkcia autorskych knih a nosičov, ako aj organizácia workshopov, seminarov a sympozií. Podporujeme súčasne umelecké a kultúrne projekty bez rozdielu pôvodu, naboženstva, vzdelania, pohlavia a bez rozdielu či zdravi, alebo postihnutý lebo

 

PRED UMENIM SME SI VŠETCI ROVNI

 

Martin Leitner
Predseda predstavenstva a spoluzakladateľ

(projektmanager pre integraciu, networker pre vozičkarov, výtvarný umelec, pedagóg) Zodpovedny za komunikaciu s nemeckyhovoriacimi krajinami Vedúci sekcií INTEGRATIONAL a ROLLING ART

 

Martin S. Lohnicky
Miesto predseda predstavenstva a zakladateľ
(konceptuálny umelec, tvorca autorských knih, mentor umenia a kurator, manager komunikacie) Zodpovedný za komunikaciu so slovanskými krajinami
Vedúci sekcií CONTEMPORARY a TRANSBORDER