HISTORIE A SOČASNOST

 

 

I. Na počátku roku 1999 byla myšlenka Martina S. Lohnicky, která vznikla na cestě mezi Vídní a Prahou, založit sekci pro podporu kultury komunikační agentury FSBT. Tak na přelomu milénia vznikla značka CON.FRONT.ART pro sponzoring umění ve střední Evropě. Tento projekt založený na partnerství s Tomášem Maňáskem se od počátku soustředil na hranice překračující kulturní dialog.
Krátký přehled obsahuje sekce nejstarších referencí.


NOVÝ DIALOG


II. Později znovu iniciováno Martinem S. Lohnicky v Hradci Králové vzniklo umělecké občanské sdružení CON.FRONT.ART s osmi sekcemi. Toto sdružení za účasti Štěpána Málka, Martina Mařáka a Jany Vincenc… podpořilo v letech 2006 - 2011 celou řadu současných středoevropských umělců a zorganizovalo přes 300 kulturních projektů.
Přes 5 let byly vedeny galerie a výstavy, a podporovány koncerty, festivaly, sympozia a semináře. Ze sekce sdružení Klub Konkretistů Východních Čech posléze vznikl národní
Klub konkretistů - KK3.
Přehled získáte v kapitole References.

NEZÁVISLÝ DIALOG

III. O něco později, roku 2016 Martin S. Lohnicky znovu žijící ve Vídni, motivován Institutem pro kulturní koncepty a ovlivněn výjimečným přátelstvím s Martinem Leitner, znovu inicioval založení Sdružení pro podporu současných uměleckých forem CON.FRONT.ART.
Toto sdružení si dalo za cíl podporu umění a kultury v mezinárodním kontextu s těžištěm na interkulturní dialog v evropském prostoru se sociálním a kooperativním aspektem.
Konkrétní aktuální projekty naleznete v kapitole Events.


NEOMEZENÝ DIALOG

 

 

OBLASTI PŮSOBENÍ


Nová fáze začala počátkem roku 2017 ve Vídni znovuzaložením Sdružení pro podporu současných uměleckých forem CON.FRONT.ART, a to prostřednictvím Martina Leitner a Martina S. Lohnicky. Toto sdružení rozvíjí společné umělecké projekty, podporuje mobilitu a spolupráci se sousedními zeměmi a vývoj uměleckých forem se zaměřením na vizuální umění. Prostřednictvím přínosu rozdílných hodnotových zkušeností zakladatelů se vyvinuly čtyři pilíře, které nesou toto sdružení:

1. CONTEMPORARY
Současné umění je otevřená forma s nárokem na globální současnost bez hranic a bez norem. V tomto duchu mají být zpracovávané kulturní a politické otázky, jejichž priorita tkví v realizaci projektů a ne v pouhém vystavení artefaktů. V oblasti současného umění chceme jako zakladatelé sdružení být přínosní nejen svým dílem, ale chceme také nabídnout umělcům z Rakouska a ze všech sousedních zemí platformu, která umožní vlastní díla prezentovat veřejnosti a povede k diskursu.

2. TRANSBORDER
Umění je vyjádřením každé jednotlivé kultury. Právě s našimi sousedními zeměmi, vzhledem ke společné historii je možno rozvíjet intenzivní kulturní konsens. Proto chceme vést se sdruženími a umělci ze sousedních zemí interkulturní dialog, který povede k posílení kulturních kořenů a zároveň iniciuje na bázi přenosu národních specifik uměleckých a kulturních technik k oboustranné inspiraci.

3. INTEGRATIONAL
Umění je zároveň vyjádřením kultury, jakož i formou rozšiřování kulturních znalostí. Každá kultura má svůj jedinečný umělecký způsob vyjádření a kulturní praktiky. Právě v oblasti integrace je důležitá kulturní výměna, jelikož vede k porozumění a k toleranci oproti odlišným kulturám a zvyklostem. Prioritně cílíme na oblast spolupráce s lidmi ze třetích zemí, kteří jsou na útěku.

4. ROLLING ART
Umění a kultura jsou neodmyslitelnou součástí rozsáhlého vzdělání, které umožňuje každému jednotlivci se plně rozvinout. Kulturní vzdělání je lidské právo a má být volně dostupné i lidem se zdravotním postižením. Naší snahou je umožnit vozíčkářům prostřednictvím kulturních projektů a výtvarných workshopů bezbariérový přístup ke kultuře a umění.

 

POSLÁNÍ - SPOLUPRÁCE


Jako veřejně prospěšné neziskové sdružení zprostředkováváme a působíme v oblasti umění a kultury v mezinárodním kontextu. Věnujeme se současným uměleckým formám s koncentrací na vizuální umění. V objektivu našeho uměleckého a kulturního zaměření jsou především sousední země. Podporujeme konfrontaci názorové rozmanitosti se zaměřením na integraci na základě kulturní výměny. Stavíme kulturní mosty a podporujeme networking vozíčkářů a pacientů se vzácnými nemocemi se zaměřením na pacienty postiženými ALS. Podporujeme kulturní rozmanitost a integraci utečenců ze třetích zemí skrze kulturní výměnu a zprostředkovávání hodnot.

Vzhledem k našemu sídlu v srdci Evropy jsme zvolili jako hlavní řeč němčinu. Nadpisy formulujeme v angličtině, ale především se snažíme hovořit obrazy. Přirozeně rádi komunikujeme také ve většině slovanských jazyků. Hledáme partnerství s umělci, osobami, sdruženími a institucemi v sousedních zemích pro společné realizace kulturních projektů a výstav umění. V centru našich zájmů je výměna kulturních hodnot, podpora vzdělávacích projektů, produkce uměleckých knih a nosičů, tak jako organizace workshopů, seminářů a sympozií. Podporujeme současné umělecké a kulturní projekty bez rozdílu původu, náboženství, vzdělání, pohlaví a bez rozdílu zda zdraví nebo postižený neboť


PŘED UMĚNÍM JSME SI VŠICHNI ROVNI

 

Martin Leitner
Předseda představenstva a spoluzakladatel

(Integrační projekt manažer, Networker pro vozíčkáře, Výtvarný umělec, Pedagog)
- Zodpovědný za komunikaci s německy mluvícími zeměmi
- Vedoucí sekcí INTEGRATIONAL a ROLLING ART

Martin S. Lohnicky
Místopředseda představenstva a zakladatel

(Konceptuální umělec, Tvůrce autorských knih, Výtvarný mentor a kurátor, Komunikační manažer)
- Zodpovědný za komunikaci se slovansky mluvícími zeměmi
- Vedoucí sekcí CONTEMPORARY a TRANSBORDER